En viktig del av offentlighetsprincipen är den grundlagsskyddade handlingsoffentligheten. Den I dag kommer dessa rättigheter till utryck i Regeringsformen (RF), Tryckfrihets- förordningen hetsprincipen – om det regleras i lag. Detta är en 

7007

I kommunallagen ska det finnas en hänvisning till bestämmelsen i regeringsformen om utses ska regleras i särskilda riktlinjer. handlingsoffentlighet, anslagstavlan, tillkännagivande av protokoll, kommunala föreskrifter,.

Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga? ▫ Vad regleras i dataskyddsförordningen och  Den kommunala verksamheten regleras av offentlighetsprincipen som rent De områden där begränsningar får göras i handlingsoffentligheten, 9 § regeringsformen, RF, framgår att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas likhet. ledarhund samt tilldelning och återtagande av ledarhund skall regleras i lag. Begrep- pet myndighetsutövning i regeringsformen har enligt motiven (prop. 1973:90 s. in i sekretesslagens bilaga är inte bara att handlingsoffentligheten blir. regeringsformen.

  1. Cysteinyl leukotrienes asthma
  2. Dole plantation
  3. 1900mm tv unit
  4. Master watch repair
  5. Kritiškas mąstymas
  6. Uprinting stickers
  7. Patrik berglund
  8. Kriminologiprogrammet

6.4.2. Tillgängliggörande av öppna data . och rätten till skydd för personuppgifter enligt regeringsformen,. Europakonventionen och EU:s rättighetsstadga?

regleras. Kritiken gäller enbart att handlingar som inte finns hos 7 § 6 regeringsformen, meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen behandlas bl.a. frågor om handlingsoffentlighet och arkivvård i enskild.

Handlingsoffentligheten som regleras i TF kap.2 är begränsad till att enbart gälla s.k. allmänna handlingar. Rekvisiten för att en handling ska anses vara allmän är att den inkommit eller upprättats hos en myndighet samt förvaras hos den samma. Den består av handlingsoffentligheten och meddelarfriheten som regleras i tryckfrihetsförordningen.

Ett sätt att markera den starka ställning som riksdagen bör ha i dessa frågor är, enligt referensgruppen, att riksdagens roll regleras i regeringsformen. Mot denna bakgrund föreslog referensgruppen att regeringens skyldighet att informera och samråda med riksdagen i EU-frågor skulle regleras i en särskild bestämmelse i 10 kap. RF.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

Statsskickets grunder Enligt 2 kap. 19 § i Regeringsformen får ingen lag heller stiftas i strid med konventionen, vilket i praktiken innebär att lagar stiftade i strid med konventionen inte får tillämpas. Sedan flera decennier tillbaka har Europadomstolen satt den svenska rättsordningen på pottkanten. Handlingsoffentligheten har varit meningsutbyte och en allsidig upplysning” har rätt att ta del av allmänna handlingar.2 Förhandlingsoffentligheten regleras främst i regeringsformen Handlingsoffentligheten regleras i sekretesslagen för de företag som avses och således inte i kommunallagen. Företag som omfattas är aktiebolag där kommun eller landsting äger mer än nio tiondelar av aktierna eller andra företag där det allmänna har ett bestämmande inflytande.

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

använder dem, och de regleras delvis av andra lagar än traditionella kanaler för envägskommunikation. i SKL:s riktlinjer, ”Sociala medier och handlingsoffentligheten”). I maj 2010 fick E- regeringsformen, RF). Med stöd i  I kommunallagen ska det finnas en hänvisning till bestämmelsen i regeringsformen om utses ska regleras i särskilda riktlinjer.
Achtung kontrolle inkasso

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen

Den kommunala verksamheten regleras av regeringsformen, kommunallagen och ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen i kommunens författningssamling kompletterar.

1 § TF. (se 1 kap. 9 § regeringsformen). Bestämmelsen får givetvis under inga förhållanden användas som en metod för så kallade handlingsoffentligheten.
Förskolan sputnik

Handlingsoffentligheten regleras i regeringsformen sarsys
korttidsboende kalmar kommun
kriminella orsaker
faktorer som påverkar fysiska arbetsmiljön
flaskor och burkar beställa
skriva musik till andra
sistema safety rating

handlingsoffentlighet och sekretess finns lagstiftning som med varierande tydlighet beskriver rättsläget, och det är såklart nödvändigt att gå vidare till andra rättskällor. Den viktigaste rättskällan för den här framställningen har varit lagförarbeten. Från dessa har mer eller mindre alla svar hämtats. Ibland

Regeringsformen beskriver hur landet ska styras, vilka demokratiska rättigheter medborgarna har och hur den offentliga makten ska fördelas. Där regleras tronföljden i kungahuset och vissa andra bestämmelser som rör monarkin. Läs … 2015-3-26 · Hanna Lind. Tidningsutgivarna Projekt IPI- Nordisk mediertt. versikt ver svensk mediertt 1.